4,500,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 1GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
6,500,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 2GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
7,500,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 3GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
13,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 5GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
26,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 10GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
31,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 15GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
38,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 20GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
58,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 30GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه