2,100,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 500MB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
3,600,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 1GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
5,600,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 2GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
7,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 3GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
9,800,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 5GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
22,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 10GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
25,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 15GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
35,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 20GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
40,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 25GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
52,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 30GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
100,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 50GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه