12,500,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 1GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
2,400,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 2GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
3,600,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 3GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
43,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 5GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
66,000,000 ریال
سالانه
10G Linux Pro WebHosting - USA
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
61,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 15GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
68,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 20GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه
98,000,000 ریال
سالانه
هاست ویژه لینوکس 30GB
Linux Nginx
پهنای باند نامحدود
ایمیل نا محدود
پارک دامنه نا محدود
بکاپ اطلاعات روزانه